droga…

10276858_droga
  Anne Rice » Wampir Armand Wspom­nienia spo­wijają mnie niczym we­lon. Unoszę ra­mię i za­raz otacza je rękaw wspom­nień. Spoglądam i widzę mno­gość czasów....

z mamą…

uioljkl,k 1    bcv
  Lew Tołstoj Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć:...

waiting for holiday …

10485672_turystka
  Nie cze­kaj, nie przyjdzie…   inne obrazy.... snow… city… chasing happy moments … light… solar gate… river… spotkanie… ptaki…...

noc…

10480115
  Paulo Coelho Po­zos­tanę tu przy to­bie, dopóki przychodzić będziesz na brzeg tej rze­ki. A gdy pójdziesz spać, ułożę się do snu u drzwi two­jego po­koju....

ucieczka…

10479021
  Katarzyna Nosowska Blis­kim mów, gdy­by py­tali, że chwi­lowo zmieniałam ad­res, że w niebie leczę duszę z sil­ne­go prze­daw­ko­wania...

window…

10478865_okno
  » Paulo Coelho » Czarownica z Portobello Nikt nie za­pala światła po to, aby je uk­ry­wać za zam­knięty­mi drzwiami: ce­lem światła jest roz­tacza­nie blas­ku,...

magic rain…

10465655_magic-rain
  Paulo Coelho » Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć,...

the water…

10465204_nad-woda
  » Paulo Coelho » Weronika postanawia umrzeć Ma­my pra­wo po­pełniać w życiu wiele błędów. Oprócz jed­ne­go: te­go, który...

morning…

10463122_poranek
  Kiedy się budzisz, są dwie możliwości: spać dalej i znów marzyć, albo wstać i te marzenia spełniać…  ...

ucisk…

10462076
  » Paulo Coelho » Piąta góra Lecz nikt nie może tra­cić z oczu te­go, cze­go prag­nie. Na­wet kiedy...

samotność…

10460412_samotnosc
  Ernest Hemingway Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak...

Fall of the City …

10455922_fall-of-the-city-
  C » Paulo Coelho » Zwycięzca jest sam Ludzie są wie­cznie nieza­dowo­leni. Kiedy mają niewiele, chcą więcej. Jeśli mają dużo, chcą...

wrzos…

IMG_1055
      inne obrazy.... niemowlak motyla… wiśniowy kwiat… wiosna w stanie zaawansowanym… blue… kulki… Spring awakening … poranna...

angel…

10451013_angel
    Paulo Coelho Sko­ro nie można się cofnąć, trze­ba zna­leźć naj­lep­szy sposób, by pójść naprzód.   inne obrazy.... otulona światłem… rejected...

  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • DeviantArt
  • YouTube